You have no items in your shopping cart.

Bezicni Internet GIGAHERC

    Bežični Internet  GIGAHERC funkcioniše tako što se na lokaciju korisnika instalira antena, preko koje se uspostavlja veza sa nekom od pristupnih tačaka Gigaherc-a. Osnovna karakteristika Bežičnog Interneta jeste stalna i brza Internet veza, koja ne podrazumijeva telefonske troškove jer nije potrebna telefonska linija.. Uređaji koje koristi GIGAHERC INTERNET rade po međunarodnom standardu i koriste frekvenciju od "5" GHz. Za više informacija kontaktirajte našu korisničku službu na broj telefona              00387 61 284 013.

Da biste postali korisnik bežičnog internet  potrebno je da uradite sljedeće:

1. Prvi korak jeste da se informišete o dostupnosti bezicnog  Interneta na Vašoj lokaciji. 

2. Nakon što se ustanovi dostupnost usluge na Vašoj adresi, potrebno je da odaberete jedan od raspoloživih paketa koji najviše odgovara Vašim potrebama. Ponuđeni paketi se razlikuju po pristupnim brzinama i količini saobraćaja uključenog u pretplatu.

3. Po utvrđivanju tehničkih mogućnosti i odabira paketa nase ekipe ce Vama u roku 24 h prikljuciti internet.

.

.

.

 

 

      

1. UGOVOR na 1 god , priključak za 1 KM za FLAT pakete od 25KM i vise,

     oprema ostaje u vlasnistvu GIGAHREC DOO, 

        obavezno placanje svaki mjesec   

 .....................  Cijena 1 KM

 

Cjenik paketa bežičnog interneta

   

    ........................

    FLAT GIGA2

  Maksimalna moguća
brzina: 
do 12 Mbps/2 Mbps
Limit saobraćaja: 
nema -na feer osnovi    
       

     FLAT GIGA3

  Maksimalna moguća
brzina : 
do 15 Mbps/3 Mbps
Limit saobraćaja: 
nema - na feer osnovi
                  

       FLAT GIGA4

  Maksimalna moguća
brzina: 
do 20 Mbps/4 Mbps
Limit saobraćaja: 
nema - Flat (*)
                

 

Cijena 25 KM/mj Cijena 29 KM/mj Cijena 35 KM/mj

   FLAT GIGA5

  Maksimalna moguća
brzina: 
do 20 Mbps/5 Mbps
Limit saobraćaja: 
nema - na feer osnovi
    

   

 FLAT GIGA6

  Maksimalna moguća
brzina: 
do 20 Mbps/8 Mbps
Limit saobraćaja: 
nema -na feer osnovi

       
     

 FLAT GIGA7

  Maksimalna moguća
brzina: 
do 20 Mbps /12 Mbps
Limit saobraćaja: 
nema - na feer osnovi
  

                 
       

 FLAT PROFI_GIGA8

  Maksimalna moguća
brzina: 
do 200Mbps/100 Mbps
Limit saobraćaja: 
nema - Flat (*)
  

                    

Cijena 40 KM/mj

Cijena 50 KM/mj Cijena 65 KM/mj

Pozvati KM/mj

                            

 

  

GIGAHERC d.o.o. - Opšti uslovi poslovanja

1 OPŠTE ODREDBE
1.1 Predmet opštih uslova

1. Opštim uslovima poslovanja GIGAHERCd.o.o. Gradačac (u daljem tekstu: Opšti uslovi) regulišu se odnosi između GIGAHERC d.o.o.Gradačac (u daljem tekstu: GIGAHERC), kao pružaoca usluga s jedne, te podnosioca zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa odnosno pretplatnika usluga (u daljem tekstu: Pretplatnik) s druge strane.


2. Telekomunikacione usluge GIGAHERC-a iz ovih Opštih uslova (u daljem tekstu: usluge), sačinjavaju sve telekomunikacione usluge koje na tržištu pruža GIGAHERC, ili će ih pružati na tržištu, a koje su utvrđene zakonom o komunikacijama, odnosno one usluge za koje GIGAHERC ima dozvole ili je na drugi način stekao ta prava.


3. Sve telekomunikacione usluge koje GIGAHERC pruža Pretplatnicima definisane su zajedničkim odredbama ovih Opštih uslova, osim nekih odredbi koje se usko vezane za pojedini tip usluga.


4. Opšti uslovi sastavni su dio pismene forme pretplatničkog ugovora (dalje u tekstu: pretplatnički ugovor) kojim je definisan međusobni odnos između Pretplatnika i GIGAHERC-a.


5. Opšti uslovi odnose se i na prateću opremu koju u sklopu pružanje usluge, GIGAHERC ugrađuje i ustupa Pretplatniku na korištenje za vrijeme važenja Ugovora.


6. Ukoliko pružanje pojedine usluge nije regulisano Opštim uslovima, GIGAHERC i Pretplatnik usluga mogu međusobno da postignu dogovor o načinu pružanja usluge, u skladu sa Opštim uslovima.


7. Opšti uslovi na odgovarajući način primjenjuju se i na pretplatnike usluga koji nisu Pretplatnici u smislu ovih Opštih uslova


8. Na odnose između GIGAHERC-a i Pretplatnika koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima, primjenjuju se važeći propisi i Bosne i Hercegovine

1.2 Definicije i značenje pojmova
Pojmovi koji se koriste u ovim Opštim uslovima imaju slijedeća značenja:

• „javna telekomunikaciona mreža“ (Public Telecommunication Network) je telekominikaciona mreža koja se koristi za pružanje javnih telekomunikacionih usluga.


• „priključna tačka“ predstavlja skup fizičkih priključaka neophodnih za tehnički pristup telekomunikacionoj mreži, s ciljem postizanja efikasne komunikacije putem telekomunikacione mreže.

• „pretplatnički uređaj“ ili „pretplatnički terminalni uređaj“ predstavlja telekomunikacionu opremu koja se nalazi kod Pretplatnika u svrhu korišćenja telekomunikacionih usluga.

• „usluga Interneta“ je telekomunikaciona usluga koja se realizuje primjenom Internet tehnologije.

• „RAK“ je Regulatorna agencija za komunikacije u Bosni iHercegovini.

2 ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA


2.1 Uslovi za uključivanje i zasnivanje pretplatničkog odnosa 


GIGAHERC uključuje Pretplatnika u mrežu u periodu od maksimalno 15 dana nakon prihvatanja neophodne dokumentacije za zasnivanje pretplatničkog ugovora.
Pretplatnički ugovor smatra se zasnovanim onog momenta kada GIGAHERC prihvati potrebnu dokumentaciju ( koja će u daljem tekstu biti navedena).
Prava i obaveze iz pretplatničkog odnosa postaju aktivna u momentu kada GIGAHERC uključi Pretplatnika u GIGAHERC mrežu.

2.2 Dokumentacija neophodna za pretplatnički ugovor

Identifikaciona dokumenta:
1. za domaća fizička lica – lična karta; za strana fizička lica - pasoš.
2. za domaća pravna lica zajedno: rješenje o upisu u sudski registar i/ili rješenje o upisu u registar kod drugih državnih organa, uvjerenje o poreskoj registraciji kod nadležnog organa (JIB).
3. za strana predstavništva: dokaz o izvršenoj registraciji kod nadležnog organa, dokaz o otvorenom transakcijskom računu kod poslovne banke.


2.3 Podnošenje zahtjeva


Lice koje želi da postane Pretplatnik usluga GIGAHERC -a, pored identifikacionog dokumenta, podnosi pismeni ili usmeni Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa, u kojem navodi vrstu usluge koju želi da koristi.
Podnosioc zahtjeva mora biti punoljetna osoba, ili maloljetna uz saglasnost roditelja u vidu vlastoručnog potpisa.

2.4 Prihvatanje zahtjeva


GIGAHERC će prihvatiti Zahtjev svakog zainteresovanog pretplatnika ne čineći pri tome bilo kakvu razliku prema istim ako postoji tehnička mogućnost i raspoloživi kapaciteti za pružanje tražene usluge definisane Opštim uslovima.
Potpisom Zahtjeva od strane Pretplatnika, Pretplatnik izjavljuje da je upoznat sa sadržajem ovih Opštih uslova, cjenovnikom usluga, te da iste prihvata.


2.5 Odbijanje zahtjeva

GIGAHERC ima pravo odbiti zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa u bilo kojem od slijedećih slučajeva:

1. ukoliko nisu ostvareni tehnički uslovi za zasnivanje pretplatničkog odnosa, a posebno ako nije ispunjen uslov postojanja slobodnih mrežnih kapaciteta, prema procjenama tehničke službe GIGAHERC-a, a koji su u skladu prema opšte prihvaćenim standardima.


2. ako je ranije tokom pružanja usluga došlo do povrede ugovornih obaveza od strane Pretplatnika ili člana zajedičkog domaćinstva, kao i postojanje nenaplaćenog potraživanja GIGAHERC-a prema pretplatniku ili članu zajednničkog domaćinstva. 


3. ako postoji osnovana sumnja u istinitost identiteta fizičke ili pravne osobe, njene pravne ili poslovne sposobnosti uključujući i ovlaštenja o zastupanju.


4. ako je protiv Pretplatnika otvoren stečajni postupak, postupak likvidacije, i sl., te ako je Pretplatnik nesposoban za plaćanje, odnosno prezadužen, te se procijeni da nije u mogućnosti da uredno i pravovremeno plaća svoje usluge, a na poziv GIGAHERC -a ne dostavi potrebne garancije za uredno plaćanje traženih usluga


5. ako postoji opravdana sumnja da Pretplatnik ili treća osoba zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati telekomunikacione usluge koje pruža GIGAHERC ili ako omogućuje zloupotrebu ovih usluga od strane trećih osoba.


6. ako postoji osnovana sumnja da će usluge GIGAHERC -a isti dati na korištenje trećoj osobi, u pogledu koje postoje razlozi za odbijanje zahtjeva koji su ovdje navedeni


7. ako Pretplatnik nije uredno ispunio i/ili potpisao Zahtjev


8. ako je Pretplatnik maloljetna fizička osoba ili osoba koja ima ograničenu poslovnu sposobost, a ne postoji adekvatno odobrenje zakonskog zastupnika


9. u svim ostalim slučajevima koji su suprotni Opštim uslovima

2.6 Priključenje pretplatnika

1. GIGAHERC se obavezuje da će priključiti Pretplatnika u mrežu i omogućiti mu korištenje usluga u roku od 15 dana od dana prihvatanja zahtjeva Pretplatnika za korištenje određene usluge.


2. Prava i veze iz pretplatničkog ugovora počinju teći u trenutku kad GIGAHERC uključi pretplatnika u svoju mrežu.


3. Oprema koju GIGAHERC ustupa na korištenje Pretplatniku za pojedine usluge/pakete, u isključivom je vlasništvu GIGAHERC-a. Pretplatnik je obavezan da po raskidu pretplatničkog ugovora datu opremu vrati GIGAHERC-u u ispravnom i funkcionalnom stanju.


4. Pretplatnik je obavezan osigurati odgovarajuće uslove za smještaj opreme GIGAHERC -a i napajanje električnom energojom 220-230V, 50Hz. Troškove električne energije potrebne za napajanje opreme GIGAHERC-a u potpunosti snosi Pretplatnik.


5. Ovlašteni predstavnik GIGAHERC-a će prije priključenja izvršiti pregled uslova za smještaj opreme pretplatnika i kućne instalacije.


6. Ukoliko pretplatnik naruši sigurnost i ispravnost opreme i instalacija koja pripada GIGAHERC -u biće automatski isključen sa mreže.


7. GIGAHERC ne snosi odgovornost za nezadovoljavajući kvalitet usluge ako Pretplatnik, nakon prihvatanja ovih Opštih uslova, promijeni odgovarajuće uslove za smještaj opreme, ili neovlašteno izvodi bilo kakva radove na kućnoj instalaciji.


8. Pretplatnik odgovara GIGAHERC-u za svako oštećenje na opremi uzrokovano nepažnjom, neispravnim instalacijama na koje se priključuje oprema, kao i usled otuđenja od strane trećeg lica i dužan je da isto nadoknadi prema vrijednosti iskazanoj na reversu koji pretplatnik potpisuje prilikom montaže i preuzimanja opreme u objektu Pretplatnika.


9. Pretplatnik se obavezuje da svako oštećenje odnosno krađu opreme odmah prijavi GIGAHERC -u telefonom, e-poštom ili na drugi prikladan način. Usmenu prijavu o krađi ili gubitku opreme Pretplatnik je obavezan odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od usmene prijave, potvrditi i pismenim putem. Za štetu učinjenu od strane trećih lica odgovara Pretplatnik po pravilima solidarne odgovornosti.


10. GIGAHERC je obavezan da redovno održava opremu i mrežu koja je u njegovom vlasništvu, te da u optimalnom roku otkloni nedostatke koje prijavi pretplatnik za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa, u skladu s tehničkim propisima i planovima održavanja.


11. GIGAHERC neće biti odgovoran za eventualnu štetu proizašlu tokom obaveznog/ redovnog održavanja svog sistema, a koja bi mogla uticati na kvalitet usluga GIGAHERC -a, kao ni za štetu ili izgubljenu korist Pretplatnika nastalu zbog tehničkih smetnji tokom prenosa podataka putem opreme Pretplatnika.


12. Pretplatnik je obavezan omogućiti GIGAHERC -u slobodan pristup opremi i instalacijama u toku korištenja nekog od servisa GIGAHERC -a te dozvoliti slobodan pristup opremi radi demontaže u slučaju prestanka pretplatničkog odnosa.


13. U slučaju bilo kakve promjene u vrsti i količini korištenih usluga GIGAHERC -a kao i u slučaju promjene ličnih podataka Pretplatnik je dužan potpisati Aneks osnovnog Ugovora koji će te promjene verifikovati.


3 USLUGE

Ovi Opšti uslovi posebno se odnose na međusobne odnose između GIGAHERC -a i Pretplatnika tokom pružanja  internet usluga. 
Navedene usluge GIGAHERC može pružati pojedinačno ili u vidu paketa. Osim u dijelu koji se odnosi na primjenu pojedinih usluga, na sve ostale odnose između GIGAHERC -a i Pretplatnika povodom pružanja/koristenja usluga primjenjuju se zajedničke odredbe ovih Opštih uslova.


 

3.1 Internet usluge


3.1.1 Opšte odredbe
Internet usluge

GIGAHERC pruža Pretplatnicima putem bežične pristupne mreže. Privatnim pretplatnicima su na raspolaganju WiFi širokopojasni bežični pristup na 2,4GHz i WADSL (Wireless ADSL) pristup na 5GHz.
Poslovnim pretplatnicima je na raspolaganju WADSL pristup profesionalnom opremom na 5GHz.
GIGAHERC daje Pretplatnicima mogućnost korišćenja web/mail hostinga, audio/video streaminga, mogućnost VPN konekcije. GIGAHERC neće ometati ili učiniti nemogućom komunikaciju između Pretplatika i bilo kojih drugih korisnika bez obzira na ISP drugih korisnika..

3.1.2 Osnovne obaveze

1. Pretplatnik se obavezuje da će prilikom pristupa Internetu koristiti uslugu na predviđen način, a da u slučaju izazivanja poteškoća u radu sistema snosi odgovornost za nastalu štetu.


2. Usluge koje u sebi sadrže „Flat rate“ podrazumijevaju princip razumne upotrebe mrežnih resursa, pri čemu GIGAHERC zadržava pravo privremenog uskraćivanja usluga Pretplatnicima koji značajno odstupaju od prosječne upotrebe mrežnih resursa ili Pretplatnicima koji načinom korištenja prekomjerno opterećuju sistem.


3. Pretplatnik dobija na korištenje pretplatničko ime, odnosno lozinku koji služi za autorizaciju korištenja internet usluga. Ako Pretplatnik posumnja u neautorizovano korištenje svog pretplatničkog imena, odgovoran je za troškove odnosno štetu izazvanu korištenjem njegovog pretplatničkog imena do trenutka dok ne obavijesti GIGAHERC o sumnji o neautorizovanom korištenju. Pretplatnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizovane i izvršene pod njegovim pretplatničkim imenom.


4. Izričito je zabranjeno i predstavlja povredu ovih Opštih uslova:• koristiti internet usluge na bilo koji način kojim bi mogao ugroziti sistem rada GIGAHERC -a;


• koristiti internet usluge u nezakonite svrhe;

• vršiti radnje koje drugim Pretplatnicima onemogućavaju adekvatno korištenje internet usluga


• objavljivati ili prenositi podatke suprotne sa važećim propisima, odnosno netačne, nepotpune i uvredljive podatke za koje zna ili za koje bi mogao znati da su netačni/nepotpuni/uvredljivi, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu GIGAHERC-u i/ili trećim osobama 


• objavljivati ili prenositi promotivne i reklamne materijale koji sadrže lažne informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje, odnosno drugima slati reklamne ili promotivne materijale bez njihovog pristanka ili traženja, uključujući slanje nezatraženih elektronskih poruka (spam),

• objavljivati, prenositi ili slati zaštićene sadržaje, 


• objavljivati tajne podatke drugog fizičkog, odnosno pravnog lica, 


• objavljivati, slati ili prenositi sadržaje koji nude usluge ili proizvode u obliku lančanih pisama, - koristiti internet usluge na bilo koji način kojim bi se moglo ugroziti sistem i rad GIGAHERC mreže za Internet usluge, 


• uznemiravati bilo koga putem elektronske pošte u bilo kojem obliku,

• slati velike količine neželjenih ili nezatraženih elektronskih poruka na jedan pretplatnički nalog (mail bombing), 


• lažno se predstavljati, falsifikovati zaglavlja poruka, neautorizovano pokušavati, odnosno ostvarivati pristup tuđem pretplatničkom nalogu ili resursima tuđih računara,


• neovlašteno davati na upotrebu pretplatničko ime drugim osobama, 


• vršiti radnje koje drugim pretplatnicima onemogućavaju normalno korištenje Internet usluga,


• slati poruke na Usenet ili druge grupe, forume ili mailing liste koje ne odgovaraju tematici (news spam), distribuirati lažne podatke o mreži, koristiti GIGAHERC Internet usluge u nezakonite svrhe, preduzimati radnje i aktivnosti suprotno pravilima ponašanja na Internetu (Netiquette).

U gore navedenim slučajevima opisanim u tački 4 zaglavlja 3.1.2. GIGAHERC zadržava pravo ograničenja pristupa ili korištenja usluga.

5. GIGAHERC se obavezuje da će Pretplatniku pružiti visokoprofesionalan kvalitet Internet usluga, što uključuje:

• Obezbjeđivanje dovoljnih kapaciteta prema globalnoj internet mreži;
• Osiguravanje stalnog sistema nadzora nad funkcionalnošću i kvalitetom usluga, te brzo i efikasno otklanjanje eventualnih poteškoća;

6. U slučaju planiranog prekida rada Interneta usluga, GIGAHERC će o tome obavjestiti Pretplatnike preko www.gigaherc.net ili drugi prikladan način, najmanje 48 sati prije planiranog prekida.


7. Pretplatnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitet i istinitost informacija, aplikacija, podataka, audio i video zapisa, kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem GIGAHERC mreže, Interneta ili elektronske pošte.


8. Pretplatnik se obavezuje da će koristiti zaštićeni "sadržaj" na Internetu (copyright, trademark, intelectual property rights) u skladu sa važećim propisima Federacije FBiH iBosne i Hercegovine, te da ga neće koristiti ili objavljivati bez saglasnosti vlasnika "sadržaja".


 

9. Pretplatnik je saglasan da GIGAHERC ima pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodnog obavještenja privremeno ograničiti, odnosno uskratiti pristup Internet uslugama ako Pretplatnik postupi u suprotnosti sa pravilima ponašanja i obavezama navedenima u prethodnim stavovima.


10. U slučaju ne pridržavanja gore navedenih stavova, GIGAHERC neće odgovarati za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati Pretplatniku uslijed ograničavanja/uskraćivanja korištenja Internet usluga.


11. Pretplatnik će biti odgovoran, te će biti dužan da nadoknadi štetu koja bi mogla nastati GIGAHERC-u ili trećoj osobi usljed povrede neke od obaveza Pretplatnika navedenih u gore navedenim stavovima. 


12. Pretplatnik se obavezuje da će Internet usluge koristiti isključivo za vlastite potrebe, odnosno da neće ustupati, sa naknadom ili bez naknade, dijelove Internet usluga trećim licima na korištenje, bez prethodnog odobrenja GIGAHERC-a. 


13. Od pretplatnika koji žive u iznajmljenom prostoru zahtijeva se saglasnost vlasnika prostora za postavljanje opreme ukoliko je za korištenje servisa potrebna oprema.


14. Usluge WADSL podrazumijevaju princip razumne upotrebe mrežnih resursa, pri čemu GIGAHERC zadržava pravo privremenog uskraćivanja usluga pretplatnicima koji značajno odstupaju od prosječne upotrebe mrežnih resursa ili pretplatnicima koji načinom korištenja prekomjerno opterećuju sistem. GIGAHERC zadržava pravo da reguliše pojedine Internet protokole smanjenjem brzine ili potpunim isključenjem istih, ukoliko ocijeni da se usluga zloupotrebljava ili je zbog tih protokola onemogućeno normalno korištenje usluge. 


15. Pretplatnik se obavezuje da će prilikom pristupa Internetu koristiti raspoložive resurse na način koji ni u kom trenutku neće uzrokovati degradaciju usluge ili izazvati poteškoće u radu sistema, jer u protivnom snosi odgovornost za nastalu štetu

3.1.3 Isključenje od odgovornosti

1. Internet je internacionalna računarska mreža koju GIGAHERC direktno ne kontroliše već je na istu samo vezan te zbog toga ne može garantovati dostupnost usluge koje direktno ne kontroliše.


2. Pretplatnik je saglasan da u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti sistema GIGAHERC -ove mreže postoji mogućnost da Internet usluge neće biti dostupne u svako vrijeme.


3. Pretplatnik koristi internet usluge isključivo na svoj rizik. GIGAHERC ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje Pretplatnik pretrpi korišćenjem usluge, programskog paketa i Interneta.


4. GIGAHERC ne snosi nikakvu odgovornost u odnosu na bilo koju vrstu sadržaja do kojeg se eventualno može doći korišćenjem usluga, nezavisno na koji je način do istog sadržaja Pretplatnik došao. Isto tako, GIGAHERC neće biti odgovoran ni za kakve direktne, indirektne, slučajne, poslijedične, ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja usluga ili zbog bilo koje pogreške ili nepotpunosti u sadržaju do kojeg je Pretplatnik došao korištenjem usluga.


5. GIGAHERC ne provjerava i ne kontroliše sadržaj koji Pretplatnici postavljaju na njegove servere i ne može osigurati trenutno uklanjanje sadržaja koji su u suprotnosti sa važećim propisima.


6. GIGAHERC zadržava pravo da, bez predhodne najave, ukloni štetni sadržaj na pretplatničkim prezentacijama i internet prezentacijama pretplatnika hosting usluga.


7. WADSL usluge pristupa Internetu ne garantuju stalnu maksimalnu brzinu pristupa, niti minimalnu garantovanu brzinu pristupa Internetu. Ove usluge se smatraju „best effort“ uslugama.

3.1.4 Zaštićeni sadržaj , ostala prava

1. Preko internet usluga omogućen je pristup do sadržaja koji su zaštićeni (’’copyright, trademark, intelectual property rights’’).
2. Pretplatnik je saglasan da će koristiti sadržaj u skladu sa važećim propisima BiH kojima je taj sadržaj zaštićen od strane vlasnika sadržaja.
3. Pretplatnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi sadržaj koji je zaštićen na bilo koji način bez pristanka vlasnika sadržaja. Takve radnje imaće za posljedicu uskraćivanje pristupa Internet uslugama.

3.1.5 Izmjena uslova poslovanja

1. U slučaju izmjene uslova poslovanja “Gigaherc” doo dostavlja izmjenu svojim korisnicima u vidu pismene obavijesti u najkracem roku.

3.1.6 Zaštita maloljetnih lica

1. Gigaherc doo dužan je zaštiti maloljetna lica u skladu sa pravilima Regulatorne Agencije za komunikacije i uskladiti se prema njihovim propisima.

4 INFORMISANJE I PODRŠKA PRETPLATNICIMA

1. Informisanje o uslugama, cijenama, pretplatnicima, prijem zahtjeva, žalbi i dr. GIGAHERC obezbeđuje tokom radnog vremena putem telefona 061­/284-013,e-maila:gigaherc321@gmail.com, odnosno web stranice www.gigaherc.net;
2. GIGAHERC ima pravo da distribuira Pretplatniku informativne poruke elektronskom poštom ili pisanim putem o promjenama usluga, novim uslugama, poboljšanjima servisa i drugim informacijama vezanim za korištenje usluga. 
3. GIGAHERC obezbjeđuje pretplatnicima svojih usluga službu tehničke podrške (prijave smetnji, kvarova, zahtjevi za intervenciju, uputstva) 24/7/365. 
Kontakt za pretplatnike: telefon broj: 061/284-013, e-maila gigaherc321@gmail.com.


5 OBAVEZE ODRŽAVANJA ISPRAVNOSTI MREŽE


1. GIGAHERC se obavezuje da će svoju mrežu održavati u ispravnom stanju. U slučaju planiranog prekida zbog obavljanja radova na mreži, GIGAHERC će na web stranici www.gigaherc.net objaviti odgovarajuće obavještenje, najmanje 48 sati prije planiranog prekida.


2. Prijavljene smetnje i kvarove na mreži, GIGAHERC je obavezan da otkloni u što kraćem vremenu. Veće kvarove na mreži GIGAHERC je obavezan da otkloni u roku od 7 dana.


3. Smetnje ili kvarove iz predhodne tačke Pretplatnik je obavezan bez odlaganja da prijavi službi tehničke podrške GIGAHERC -a na tel. 061/284-013 ili e-mail gigaherc321@gmail.com Pretplatnik koji nije prijavio smetnju ili kvar na predviđeni način ne može naknadno osporavati kvalitet usluge ili iznos računa.


4. Za montažu ili demontažu opreme i sve tehničke intervencije ovlaštena je isključivo tehnička služba GIGAHERC-a ili služba koju je GIGAHERC izričito ovlastio.


5. Oprema koju Pretplatnik koristi mora biti u skladu sa evropskim standardima i imati oznaku CE. Ukoliko pretplatnik, ipak, iz nekog razloga, koristi drugu opremu koja nije u skladu sa evropskim standardima i nema oznaku CE, prihvata da je putem ovih Opštih uslova upoznat da korištenje druge opreme nije dozvoljeno na području Bosne i Hercegovine, te da time može izazvati smetnje i u tom slučaju Davalac usluga  može poduzeti jednu ili više od sljedećih mjera, kao odgovor na nedozvoljeno korištenje opreme:


• Obustava pružanja usluga na određeno vrijeme dok se ispitaju nedozvoljene radnje; 


• Trenutni raskid pretplatničkog odnosa.


6 PRIVREMENO OGRANIČENJE USLUGA I PREKID KORIŠĆENJA USLUGA

  1. Pretplatnik je saglasan da GIGAHERC ima pravo privremeno ograničiti odnosno uskratiti pružanje svojih usluga zbog otklanjanja tehničkih smetnji/kvarova odnosno povreda ugovornih obaveza od strane Pretplatnika.
2. GIGAHERC će predhodno obavjestiti Pretplatnika o razlozima ograničenja pružanja usluga i trajanju ograničenja, a u slučaju neplaćanja računa od strane Pretplatnika, dostaviti i predhodnu opomenu.
3. Ako Pretplatnik ni nakon isteka roka iz opomene za plaćanje računa, koji ne može biti kraći od 8 dana, isti ne plati, GIGAHERC može Pretplatniku onemogućiti korištenje usluge do izmirivanja obaveze, pri čemu se period suspenzije ne uračunava u rok minimalnog perioda trajanja ugovora. Ukoliko je pretplatnik isključen iz ovih razloga GIGAHERC ima pravo od pretplatnika naplatiti troškove ponovnog uključenja. Naknadno regulisanje dospjelih neplaćenih obaveza smatra se namjerom pretplatnika da nastavi korištenje ugovorenog servisa ukoliko se on pismeno na izjasni suprotno.
4. Ako se usluga pruža u vidu paketa, neplaćanje računa za navedeni paket, proizvodi isključenje svih usluga koje su predviđene datim paketom.
5. Pružanje usluge može prestati i ako dođe do prestanka pružanja usluga interkonekcije između pristupnog operatera i GIGAHERC -a.
6. GIGAHERC može, na pismeni zahtjev pretplatnika, i privremeno isključiti pružanje usluga uz plaćanje naknade za privremeno isključenje i naknade za ponovno uključenje kad se za to odluči, a koje su definisane cjenovnikom usluga GIGAHERC -a koji je objavljen na www.gigaherc.net .
7. GIGAHERC ima pravo isključiti Pretplatnika sa mreže GIGAHERC -a ukoliko on ne dozvoli GIGAHERC -u pristup instalacijama i opremi koje se nalaze u prostorijama Pretplatnika, ako odbije da sa mreže isključi uređaj koji stvara smetnje drugim pretplatnicima, ako po prestanku korištenja nekog servisa ne vrati datu opremu koja je vlasnišvo GIGAHERC -a kao i u drugim slučajevima propisanim ovim Opštim uslovima.
8. Isključenje po nekom od osnova navedenih u prethodnom članu ne obavezuje GIGAHERC da vrati novac plaćen po osnovu jednokratnih troškova uključenja.
Ako je ugovoren minimalni period trajanja ugovora, njegovo trajanje se produžava za vrijeme koliko je trajalo mirovanje na zahtjev Pretplatnika.


 

7 OBAVEZA ČUVANJA TAJNOSTI LIČNIH PODATAKA

1. GIGAHERC lične/identifikacione podatke o svojim Pretplatnicima čuva u tajnosti i koristi ih isključivo za potrebe svojih evidencija, a može ih ustupiti nadležnim državnim organima pod uslovima utvrđenim zakonom.
2. Pretplatnik svojim potpisom na zahtjevu daje svoju saglasnost da GIGAHERC za potrebe vlastite evidencije može koristiti i upisivati njegove lične podatke, uključujući i JMBG, odnosno da iste može koristiti na način i pod uslovima predviđenim važećim propisima .


 

8 CIJENE I USLOVI PLAĆANJA


8.1 Cijene usluga

1. Cijene Usluga, kao i sve druge pripadajuće naknade, utvrđene su cjenovnikom GIGAHERC -a, koji je na snazi u vrijeme korištenja usluge. GIGAHERC zadržava pravo promjene cijenovnika, te se obavezuje isti objaviti i učiniti ga dostupnim na svojoj web stranici, u sredstvima javnog informisanja (dnevne novine) ili na drugi prikladan način (poštom, putem e-maila).


2. Cjenovnikom se mogu predvidjeti posebne tarife kao i dodatne usluge. Tarife, posebne usluge unutar tarifa, kao i određene posebne usluge, odnosno uslovi njihovog pružanja, GIGAHERC može mijenjati ili ukinuti uz predhodno obaveštenje Pretplatnika.


3. Pretplatnik će o izmjenama Cijenovnika biti obavješten najmanje mjesec dana prije početka njegove primjene. Pretplatnik koji nije saglasan sa izmjenama Cijenovnika može u roku od 30 dana od dana objavljivanja istog, dostaviti pismeni zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora, u suprotnom se smatra da je isti prihvatio.


4. Posebne pogodnosti odnosno uslovi koje GIGAHERC može omogućiti za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa (npr. broj minuta besplatnog korištenja, korištenje usluge u svrhu testiranja usluge, komercijalne pogodnosti ostvarene u okviru prodajnih akcija i sl,) ne mogu se zamjeniti za novac.


5. Ako cjenovnikom, pored telekomunikacionih usluga, nisu određene cijene za druge usluge, te usluge se naplaćuju prema posebnom ugovoru.


6. GIGAHERC zadržava pravo informisanja svojih Pretplatnika raznim komunikacionim sredstvima o novim proizvodima, cijenama i uslugama, kao i o aktuelnim promotivnim ponudama. Pretplatnik može takvo obavještavanje zabraniti pozivom Službe za pretplatnike.


7. Obračun GIGAHERC-a biće dostavljen Pretplatniku u vidu računa sa prikazom obračunskih stavki, sa relevantnim podacima.


8. GIGAHERC je dužan uspostaviti vlastiti sistem za registrovanje, mjerenje i obračun ostvarenih usluga. GIGAHERC vodi propisnu evidenciju svih izdatih obračuna za uslugu, a dokumentaciju čuva u rokovima utvrđenim zakonom.


9. Ako je do prekida u korištenju usluge došlo zbog planiranih radova ili kvarova na mreži GIGAHERC -a ili postoji greška u obračunu, Pretplatnik ima pravo uputiti pismeni zahtjev za smanjenje iznosa obračunatog na fakturi u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture. U slučaju prekida u pružanju usluga, GIGAHERC na pismeni zahtjev Pretplatnika umanjuje fakturu za korištenje usluge, srazmjerno vremenu trajanja prekida u korištenju usluge, po osnovu izvještaja tehničke službe GIGAHERC -a.


10. Cjenovnikom je određeno i korištenje besplatne e-mail adrese korisniku internet usluga sa domenom gigaherc.net

8.2 Uslovi i rokovi plaćanja

1. Plaćanje usluga može biti: unaprijed (prije izvršene usluge; pre-paid), odmah po izvršenoj usluzi ili naknadno, po fakturi.


2. Cijenu za korištenje usluge plaća Pretplatnik prema aktuelnom važećem cjenovniku.


3. Cjenovnikom može biti utvrđen iznos koji je pretplatnik obavezan da plaća za vrijeme trajanja suspenzije po osnovu instalirane opreme koju je GIGAHERC ustupio Pretplatniku u skladu s ovim Opštim uslovima.


4. Dužničko-povjerilački odnos između GIGAHERC-a i Pretplatnika, u vezi sa pruženom uslugom počinje sa danom priključenja Pretplatnika na mrežu GIGAHERC-a.


5. GIGAHERC je dužan dostaviti račun za izvršene usluge, u pravilu, do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. Na računu će biti naznačen krajnji rok predviđen za plaćanje iznosa.


6. Pretplatnik je dužan platiti račun u predviđenom roku, u suprotnom GIGAHERC će postepeno preduzimati mjere ukoliko je to tehnički izvodljivo, na način da se prvo prekine odlazni, pa tek nakon određenog roka potpuni telekomunikacioni promet usluga. 


7. U slučaju prevare, upornog kašnjenja s plaćanjem ili neplaćanja, Davalac usluga će, koliko je to tehnički izvodljivo, da prekid ograniči samo na uslugu na koju se odnosi neplaćanje. 


8. Ako zbog propusta Pretplatnika identifikacioni podaci o pretplatniku ili broj računa ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, GIGAHERC će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što Pretplatnik dostavio tačne podatke, originalni nalog za plaćanje ovjeren od strane službe za platni promet i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Na dospjela a neplaćena potraživanja GIGAHERC -a ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.


8.3 Naplata potraživanja

1. Ako Pretplatnik nije podnio pismeni zahtjev u skladu sa odredbama iz Opštih uslova, odnosno ako je zahtjev neosnovan, a ne plati račun do dana dospijeća navedenog na računu, GIGAHERC će mu isključiti uslugu.

2. GIGAHERC zadržava pravo obračunati Pretplatniku troškove ponovnog uključenja i slanje opomene u skladu sa važećim Cjenovnikom.


3. Ako Pretplatnik nakon privremenog isključenja usluge ne podmiri dugovani iznos, u naznačenom roku, GIGAHERC može bez predhodog obavještenja i konačno isključiti (deaktivacija) Pretplatnikovu uslugu, a naplatu potraživanja ostvariti u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.


4. Pretplata za WADSL usluge se plaća na mjesečnoj osnovi, i ne postoji mogućnost prekidanja pojedinačne pretplate, odnosno obračunskog perioda.

5. Ako, s obzirom na platežnu sposobnost Pretplatnika, njegovo dosadašnje ponašanje u plaćanju i prosječno korištenje usluga, GIGAHERC utvrdi da postoji osnovana sumnja da Pretplatnik neće biti u mogućnosti ili nema namjeru podmiriti svoja dugovanja za pružene usluga, GIGAHERC može od Pretplatnika zatražiti odgovarajuće osiguranje za plaćanje usluga (uplata pologa, bankovna garancija i sl.) koje GIGAHERC može smatrati potrebnim.

6. Obavezno plaćanje po osnovu zasnovanog ugovora Pretplatnik će vršiti putem transakcijskog računa kod ovlaštenih organizacija za platni promet ( Banke ) na naznačeni račun GIGAHERC.


9 PRENOS I PROMJENE U PRETPLATNIČKOM ODNOSU


9.1 Promjena u nazivu pretplatnika

1. U odnosu na Pretplatnike – pravne osobe, Pretplatnik može prenijeti prava i obaveze iz svog pretplatničkog ugovora s GIGAHERC -om na drugu fizičku ili pravnu osobu - novog Pretplatnika (u daljnjem tekstu: novi pretplatnik), samo uz davanje pismene izjave i pismeni pristanak novog Pretplatnika, na način i uz uslove koje definiše GIGAHERC. U protivnom je prenos ugovora nevažeći i ne podliježe pravnim posljedicama prema GIGAHERC -u.

2. U odnosu na Pretplatnike – fizičke osobe, Pretplatnik može prenijeti prava i obaveze iz svog pretplatničkog ugovora na drugu fizičku ili pravnu osobu – novog Pretplatnika samo uz davanje pismene izjave i ako novi Pretplatnik da pismeni pristanak te nastavi da koristi usluge putem istog priključka/pretplatničkog broja, uz uslove koje definiše GIGAHERC te uz promjenu imena u nazivu Pretplatnika. U protivnom je prenos Ugovora nevažeći i ne podliježe pravnim posljedicama prema GIGAHERC -u.


3. Prenos pretplatničkog odnosa izvršiće se na zahtjev Pretplatnika, a prava i obaveze iz tog odnosa biće preneseni na novog Pretplatnika tek nakon što GIGAHERC odobri zahtjev novog Pretplatnika, u skladu s ovim Opštim uslovima.


4. Raniji Pretplatnik je odgovoran za plaćanje cijene svih naknada i Usluga korištenih do tog trenutka, a novi Pretplatnik za korištenje usluge i naknade od trenutka kada GIGAHERC prihvati zahtjev. GIGAHERC će ranijem Pretplatniku dostaviti račun u pismenom obliku za usluge za koje je on dužan platiti. U slučaju da raniji Pretplatnik ne plati dužene obaveze do trenutka navedenog na računu, novi pretplatnik će biti solidarno odgovoran za dug ranijeg Pretplatnika, te će biti dužan platiti njegov dug putem računa kojeg mu ispostavi GIGAHERC. U slučaju da novi pretplatnik ne podmiri ovaj račun u roku od 8 dana od dana fakturisanja, GIGAHERC ima pravo privremeno isključiti uslugu novom Pretplatniku, u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova.


9.2 Promjene mjesta priključka (preseljenje)

1. U slučaju da dođe do preselenja Pretplatnika na drugu lokaciju, preseljenje vrši isključivo ovlaštena služba GIGAHERC -a na osnovu pismenog zahtjeva koji popunjava Pretplatnik, a sve troškove preseljenja, kao i sve eventualne druge troškove snosi Pretplatnik.
2. Za sve promjene i prekide u korištenju usluge od strane Pretplatnika izazvane preseljenjem, neće biti odgovoran GIGAHERC, kao ni za tehničke i druge probleme koji mogu biti posljedica preseljenja na drugu lokaciju.
3. O svakoj promjeni podataka iz pretplatničkog ugovora (naziva, adrese stanovanja, telefonskog broja i sl.) Pretplatnik je dužan obavjestiti GIGAHERC najkasnije 15 dana od dana nastale promjene u pismenoj formi.

9.3 Mirovanje pretplatničkog odnosa

1. Obavezno trajanje ugovora je 12 mjeseci,gdje je pretplatnik dužan da izmiri svoje obaveze, nakon 12 mjeseci na zahtjev pretplatnika može uslijediti mirovanje pretplatničkog odnosa do ponovnog uključenja.

10 PODNOŠENJE PRIGOVORA (ZAHTJEVI, REKLAMACIJE, ŽALBE)

1. Pretplatnik može GIGAHERC -u podnijeti prigovor na iznos koji mu se dostavi za obavljenu uslugu, uključujući i prigovor na kvalitet obavljene usluge, kao i na neblagovremeno i nedovoljno kvalitetno otklanjanje tehničkih problema.


2. Prigovor će biti prihvaćen na razmatranje ukoliko je pretplatnik u vremenu kad nije bio zadovoljan kvalitetom ponuđene usluge, prekid ili smanjenje dostupnosti iste prijavio na tel. 061/284-013, putem maila gigaherc321@gmail.com, ili putem obrazaca na našoj WEB stranici www.gigaherc.net, te je na jedan od ponuđenih načina od strane GIGAHERC -a izvršena registracija prijave kvara ili smetnje.


3. Prigovor po bilo kom osnovu Pretplatnik podnosi GIGAHERC -u na propisanom obrascu, lično ili elektronskim putem. Prigovor treba da sadrži osnovne podatke o Pretplatniku, što detaljniji opis razloga za prigovor i preciziran zahtjev Pretplatnika.


4. Prigovor iz ovoga člana Pretplatnik može podnijeti u roku od 15 dana od dana ispostavljanja računa za obavljene usluge, u protivnom gubi pravo na prigovor.


5. GIGAHERC obavezan je da na svaku pismenu formu prigovora Pretplatnika pismeno odgovori u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora, osim ako je potrebno sprovoditi duža ispitivanja. Odgovor na prigovor zasniva se na izvještaju tehničke službe GIGAHERC -a o dostupnosti/ kvalitetu usluge. U odgovoru na prigovor navodi se pravna pouka. 


6. Analizu prigovora/zahtjeva pretplatnika sprovodi posebna komisija, imenovana od strane direktora GIGAHERC -a.
Ako navedena komisija utvrdi opravdanost zahtjeva pretplatnika GIGAHERC će shodno ocjeni komisije da umanji iznos računa u vremenskom intrevalu za koji je prigovor podnesen ako je isti podnesen u skladu i u rokovima navedenim u Opštim uslovima.

7. GIGAHERC vodi registar uloženih prigovora. 


8. Podnošenje prigovora ne odlaže plaćanje nespornog dijela računa.

9. Ako se prigovor na račun za izvršenje predviđene usluge podnosi zbog sumnje da je iznos računa uvećan kao posljedica zloupotrebe trećeg lica koje pružalac usluga ne može utvrditi, GIGAHERC je dužan da Pretplatnika usmjeri da svoja prava ostvari putem sudskog postupka, a na zahtjev suda GIGAHERC će dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kojom raspolaže.


10. Zaštitu svojih prava pretplatnici mogu ostvariti i obraćanjem Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH. 


11. Ako se tokom pretplatničkog odnosa pojave zahtjevi za naknadu ili povrat pretplaćenih iznosa, cijene za koristenje GIGAHERC -ovih usluga ili nekog drugog potraživanja iz pretplatničkog ugovora, pretplatnik ima pravo tražiti naknade u sledećim slučajevima:


• Kada je naplaćena cijena u iznosu većem od propisane – vraća se razlika


• Kada je pretplatnik zahtjevao uslugu koja nikada nije izvršena krivicom davaoca usluge ili nije ni započeo korištenje usluge – vraća se iznos predviđen za tu uslugu

12. Kada Pretplatnik usluge ili drugo ovlašteno lice želi da ostvari naknadu štete i druga potraživanja iz pretplatničkog ugovora, dužan je da prije podnošenja tužbe sudu davaocu usluga podnese odgovarajući pismeni zahtjev.


13. GIGAHERC neće biti odgovoran za štetu nastalu uslijed događaja koji se, u skladu sa pozitivnim zakonskim i drugim propisima, smatraju višom silom, kao i za štetu nastalu oštećenjem telekomunikacione mreže od strane trećih lica.

 

 

 

11 TRAJANJE PRETPLATNIČKOG UGOVORA I PRESTANAK PRETPLATNIČKOG ODNOSA


1. Pretplatnički ugovor zaključuje se, u pravilu, na neodređeno vrijeme, s mogućnosti utvđivanja minimalnog perioda trajanja ugovora.


2. Pretplatnik je dužan izmiriti i sve dospjele obaveze i vratiti korištenu opremu u ispravnom stanju u roku od 15 dana nakon prestanka pretplatničkog odnosa.


3. Minimalno trajanje ugovora ukida se nakon isteka ugovorenog perioda iz pretplatničkog ugovora.


4. Pretplatnik je dužan pismeni zahtjev za raskid ugovora dostaviti 15 dana prije roka označenog kao datum prestanka važenja ugovora. Ukoliko isti ne dostavi smatra se da pretplatnik namjerava nastaviti koristiti uslugu.


5. Pretplatnički odnos se smatra raskinutim od prvog dana u mesecu koji slijedi nakon mjeseca u kome je GIGAHERC odobrio raskid ugovora, u skladu sa ovim Opštim uslovima.


6. U slučaju smrti Pretplatnika, članovi porodice dužni su o tome obavjestiti GIGAHERC . Ako članovi porodice ne obavjeste GIGAHERC odnosno nastave sa korištenjem usluge, naslijednici preminulog Pretplatnika odgovaraju solidarno za potraživanja nastala do i nakon smrti Pretplatnika.


7. Ako dođe do prestanka postojanja pravne osobe kao Pretplatnika, ovlaštena osoba dužna je o tome izvjestiti GIGAHERC u pismenom obliku u roku od 15 dana od izdavanja rješenja o prestanu pravne osobe.


8. GIGAHERC može otkazati ugovor ako se Pretplatnik ne pridržava odredbi ovih Opštih uslova. Pretplatnik može otkazati ugovor u skladu sa Opštim uslovima ako u cijelosti izmiri potraživanje u iznosu od jednogodišnje pretplate odnosno razliku u momentu otkazivanja.

12 REŠAVANJE SPOROVA
Eventualne sporove koji bi mogli nastati tokom trajanja pretplatničkog ugovora, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Opštih uslova, GIGAHERC i Pretplatnik će rješavati sporazumno, a u slučaju neuspjeha za rešavanje sporova nadležan je sud po mjestu zaključenja Ugovora.


 

 

13 ZAVRŠNE ODREDBE

1. Ovi opšti uslovi odnose se na sve usluge koje GIGAHERC pruža u trenutku stupanja na snagu ovih Opštih uslova, kao i na sve nove usluge, koje će GIGAHERC , u skladu sa važećim propisima, pružati u budućnosti.


2. Ovi Opšti uslovi dostupni su na službenoj internet stranici GIGAHERC –a www.gigaherc.net 


3. GIGAHERC će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Opštih uslova, u skladu sa zakonom.


4. Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu 30 dana od dana objave u novinama, a primjenjuju se na sve pretplatnike GIGAHERC usluga.

 

U Gradačcu, oktobar 2012. godine